partecipanti: Paolo Nespoli

Spac3 Logo

SPAC3

Michelangelo Pistoletto The Third Paradise